Латвийская Ассоциация Гештальт Терапии
(Latvijas Geštalta Terapijas Asociācija)
 
Skolas 21-201A , Rīga, Latvija, LV-1010
Тел. - (+371) 6765011
Моб.T. - (+371) 29274545
E-mail - gestalt.lgta@gmail.com

Рег.
Nr. 40008067932
Банк: A/s “SWEDBANK”
Konts: LV72HABA0551002735576Администратор Web-сайта
Илона Белоконь
Моб.: (+371) 29231965
E-mail: ilona.belokon@gmail.com

Правила сертификации (LV)

1. PAMATNOSTĀDNES
Nolikuma mērķis ir noteikt kārtību (procedūru), saskaņā ar kuru LGTA tiek sertificēti geštaltterapeiti un geštaltpraktiķi, ar mērķi nodrošināt šo speciālistu kvalifikācijas atbilstību profesijas standartiem, kas veidoti balstoties uz Eiropā noteiktiem un atzītiem standartiem (Strasbūras deklarācija). Nolikums reglamentē sertifikācijas procesu, nepieciešamos dokumentus (1. pielikumā), nosaka procesā iesaistītās puses, to tiesības, pienākumus, kompetenci un atbildību. Nolikums ir apstiprināts LGTA valdes sēdē 2008. gada 31. jūlijā.

2. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
LGTA – Latvijas Geštalta terapijas asociācija.
RGI – Rīgas Geštalta institūts.
GT – geštaltterapeits.
Sertifikācijas komisija – LGTA valdes ievēlētu pārstāvju sanāksme, kuras pilnvaras nosaka šis dokuments.
Sertifikāts – noteiktas (apstiprinātas) formas reģistrēts dokuments, kurš dod tiesības speciālistam saukt sevi par profesionālu geštaltterapeitu vai praktiķi un sniegt pakalpojumus geštaltterapijā Latvijas Republikas teritorijā.

3. PROCEDŪRAS DALĪBNIEKI, TO KOMPETENCE UN ATBILDĪBA
Kandidāts – cilvēks, kurš ir ieguvis augstāko akadēmisko izglītību un papildus izglītību geštaltterapijā un iesniedzis dokumentus geštaltterapeita vai praktiķa sertifikāta iegūšanai.
Sertifikācijas komisija – pārstāvju sanāksme, kura nosaka sertifikācijas piešķiršanas kārtību, lemj par sertifikātu piešķiršanu kandidātiem.
Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs – Sertifikācijas komisijas loceklis, kurš vada sertifikācijas komisijas sēdes, iniciē to sanākšanu.
Sertifikācijas komisijas sekretārs – Sertifikācijas komisijas loceklis, kurš atbild par kandidātu dokumentu pieņemšanu, apstrādi, uzglabāšanu, sertifikācijas komisijas sapulču protokolēšanu un dokumentu plūsmas nodrošināšanu starp sertifikācijas procedūras dalībniekiem.
Ētikas komisija – LGTA kopsapulces vēlēta ētikas komisija, kura pēc nepieciešamības izskata kandidāta darbību LGTA Ētikas kodeksa ietvaros, pārkāpumu gadījumā anulējot vai liedzot iespēju saņemt sertifikātu.


4. SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS DARBĪBAS REGLAMENTS
4.1 Sertifikācijas komisijas sastāvs un pilnvaras, uzdevumi, darba kārtība.
4.1.1 Sertifikācijas komisijas uzdevumi:
• izstrādā, uzrauga un veic sertifikācijas procedūru;
• veic sertificēto geštaltterapeitu un praktiķu reģistrāciju un uztur reģistru;
• nepieciešamības gadījumos griežas LGTA valdē ar lūgumu anulēt profesionāla geštaltterapeita vai praktiķa sertifikātu,
• izstrādā un uzrauga profesionāla geštaltterapeita vai praktiķa prakses vadlīnijas;
• sertifikācijas komisijas izstrādājamie ar īpašu lēmumu reglamentējamie jautājumi: sertifikācijas kārtība un prasības;
4.2 Sertifikācijas komisijas pilnvaru laiks.
5.2.1 Sertifikācijas komisija tiek pilnvarota uz 1 gadu.
5.2.2 Izmaiņas Sertifikācijas komisijas sastāvā ir iespējamas ar LGTA valdes lēmumu, saskaņojot to ar Sertifikācijas komisiju.
4.3 Sertifikācijas komisijas vispārīgā darba kārtība.
Sertifikācijas komisija tiek uzskatīta par lemttiesīgu, ja sertifikācijas sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 Sertifikācijas padomes locekļu.
Sertifikācijas komisija sanāk ne retāk kā 1 reizi gadā. Nepieciešamības gadījumā Sertifikācijas komisija nozīmē papildus sēdes.
4.3.1 Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs.
Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vada Sertifikācijas komisijas darbu. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam pieder lēmēja balss tajos gadījumos, kad Komisijas locekļu balsis dalās uz pusēm. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā uz vienu sēdi var būt ievēlēts pagaidu priekšsēdētājs.
4.3.2 Sertifikācijas komisijas sekretārs.
Sertifikācijas komisijas sekretārs protokolē sertifikācijas komisijas sapulces. Sekretārs atbild par Komisijas lietvedību un saraksti ar komisijas darbā iesaistītajām pusēm.
4.4 Sertifikācijas komisijas darba finansējums.
4.4.1 Sertifikācija tiek veikta par sertificējamās personas līdzekļiem sertifikācijas nodevas apmērā.
4.4.2 Sertifikācijas nodevas apmēru nosaka sertifikācijas komisija, vadoties no sertifikāta izgatavošanai, reģistrācijai, dokumentu pavairošanai u.c. Sertifikācijas komisijas izdevumiem.
4.4.3 Summa noteikta Ls 25 apmērā GT programmā apmācībā esošiem studentiem uz diviem gadiem un Ls 50 apmērā geštaltterapeitiem uz 5 gadiem.
4.5 Sertificējamās personas tiesības.
4.5.1 Sertifikāta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt no Sertifikācijas komisijas sertifikācijas nolikumu.
4.5.2 Ja sertificējamā persona ar Sertifikācijas komisijas lēmumu netiek sertificēta, tad pretendents 10 dienu laikā var iesniegt pretenziju LGTA valdei. Valde izskata šo pretenziju nākamajā sēdē un dod rakstisku atbildi un rekomendāciju Sertifikācijas komisijai.

5. SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA
5.1 Vispārējā kārtība un lēmumu pieņemšana.
Sertifikācijas procedūra notiek saskaņā ar Strasbūras deklarācijā par psihoterapiju noteiktiem profesijas standartiem un šo nolikumu. Katra sertificējamā persona tiek uzaicināta uz Sertifikācijas komisijas sēdi uz pārrunām. Lēmums par kandidāta sertificēšanu tiek pieņemts Sertifikācijas komisijā ar vienkāršu balss vairākumu aizklāti balsojot. Sertifikācijas gaitu fiksē protokolā, dokumentāciju glabā 50 gadus. Sertifikācijas komisijas lēmumu protokolu kopijas iesniedz valdei. Sertifikācijas dokumentu neatbilstības gadījumā (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu 1. pielikumā) sertifikācija tiek atteikta.

5.2 Prasības pieteikšanas procesa pabeigšanai.
Kandidātiem ir divi gadi no kandidatūras pieteikšanas brīža līdz sertifikācijas procesa beigām. Ja kandidāts šo procesu nepabeidz divu gadu laikā, viņam/viņai tiks pieprasīts pieteikuma, visu nepieciešamo dokumentu, kā arī pieteikuma iemaksas iesniegšana no jauna.
5.3 Iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude.
LGTA Sertifikācijas komisijas nozīmēta persona pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību prasībām.
Tie ir uzskatīti par pieņemtiem un tiek pārsūtīti LGTA Sertifikācijas komisijai tikai pēc visu materiālu saņemšanas un visu iemaksu izdarīšanas.
Kandidāts stājas LGTA Sertifikācijas komisijai priekšā.

5.4 Procedūra.
LGTA Sertifikācijas komisijas nozīmēta persona paziņo kandidātam un LGTA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam, ka kandidāta materiāli ir izskatīti un nokomplektēti.
LGTA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs koordinē LGTA Sertifikācijas komisijas locekļu un kandidāta tikšanas laiku un vietu.
Kandidāts tiekas ar LGTA Sertifikācijas komisiju.

5.4.1 Pēc intervijas, LGTA Sertifikācijas komisija iesniedz LGTA Valdei atskaiti, kas satur vienu vai vairākas no sekojošām rekomendācijām:
• piecu/ divu gadu sertifikācijai ;
• kandidatūras otrreizējai izskatīšanai Sertifikācijas komisijā;
• sertifikāta neizsniegšanai.
5.4.2 Sertifikācijas komisija var sertificēt geštaltterapeitu uz pieciem gadiem, tos kandidātus, kuri nosūta Sertifikācijas komisijai:
• GT sertifikāta vai diploma kopiju;
• augstākās akadēmiskās izglītības diploma kopiju;
• rekomendāciju no sertificēta geštaltterapeita;
• LGTA biedra statusa un nomaksātas biedra naudas apliecinājumu;
• Aizpildītu sertifikācijas pieteikuma anketu;
• parakstītu Ētikas kodeksu;
• parakstītu Strasbūras deklarāciju par psihoterapiju.

5.4.3 Sertifikācijas komisija var sertificēt geštaltterapeitu uz diviem gadiem, tos kandidātus, kuri atrodas GT apmācības programmā. Sertifikāts ir spēkā tikai GT apmācību programmā esošiem studentiem, pretējā gadījumā tas tiek anulēts.
Kandidāts nosūta Sertifikācijas komisijai:
• augstākās akadēmiskās izglītības diploma kopiju;
• geštaltpraktiķa sertifikāta kopiju vai citu apliecinājumu, kas apliecina apmācības programmā noteikto stundu skaitu;
• LGTA biedra statusa un nomaksātas biedra naudas apliecinājumu;
• parakstītu Ētikas kodekss;
• aizpildītu sertifikācijas pieteikuma anketu;
• rekomendāciju no sertificēta geštaltterapeita;
• apliecinājumu, ka kandidāts turpina apmācības GT programmā
5.5 Procedūra kandidatūras otrreizējai izskatīšanai Sertifikācijas komisijā.
5.5.1 Kad kandidāts ir saņēmis LGTA Sertifikācijas komisijas rekomendāciju otreizējai izskatīšanai, ir jāiesniedz sekojoši materiāli Sertifikācijas komisijas atbildīgam pārstāvim:
• atjaunota iesnieguma forma ar aktuāliem datiem;
• iesnieguma vēstule no kandidāta par lūgumu pēc otreizējas izskatīšanas un par visu dokumentu aktualitātes apstiprinājumu. Kandidātam jāpierāda, ka prasības ir izpildītas un ir spēkā. Jebkurām izmaiņām kādā no šīm jomām jābūt aprakstītām vēstulē.
5.5.2 Kandidātam rakstiski jāinformē par jautājumiem un rekomendācijām, kas tika izvirzītas visu iepriekšējo Sertifikācijas komisiju interviju laikā;
5.5.3 Ja tas nepieciešams, kandidāts var pārrakstīt, rediģēt vai pievienot informāciju;
5.5.4 Kandidāts samaksā otreizējās izskatīšanas iemaksu;
5.6.6 Kandidātam jāizpilda visas prasības un procedūras otreizējai izskatīšanai gada laikā no iepriekšējās izskatīšanas. Pēc gada visi materiāli un procedūras jāpilda no jauna.

5.6 Procedūra kandidatūras resertifikācijai Sertifikācijas komisijā.
5.6.1 Kandidāts uz resertifikāciju iesniedz brīvā veidā rakstītu iesniegumu LGTA Sertifikācijas komisijai ar lūgumu atjaunot sertifikāta statusu, kā arī iesniedz apliecinājumus par:
• nomaksātu biedra naudu;
• par dalību LGTA organizētos pasākumos;
• supervizora apstiprinājumu (5 gadu laikā – min. 30 stundas);
• sertifikātus par profesionālu semināru, konferenču, kongresu apmeklējumu (kopējais stundu skaits – min. 25 stundas 5 gadu laikā).